Rättsliga meddelanden

LÄS IGENOM DESSA VILLKOR NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA WEBBPLATS.

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN

Dessa användarvillkor (tillsammans med de dokument som det hänvisas till i dem) anger de användarvillkor enligt vilka du kan använda vår webbplats staging.accesspay.flywheelsites.com (vår webbplats), oavsett om du är gäst eller registrerad användare. Användning av vår webbplats innefattar åtkomst, surfning eller registrering för att använda vår webbplats.

Läs dessa användarvillkor noggrant innan du börjar använda vår webbplats, eftersom de gäller för din användning av vår webbplats. Vi rekommenderar att du skriver ut en kopia av detta för framtida referens.

Genom att använda vår webbplats bekräftar du att du accepterar dessa användarvillkor och att du samtycker till att följa dem.

Om du inte godkänner dessa användarvillkor får du inte använda vår webbplats.

ANDRA TILLÄMPLIGA VILLKOR.

Dessa användarvillkor hänvisar till följande ytterligare villkor, som också gäller för din användning av vår webbplats:

Vår sekretesspolicy, som anger villkoren för hur vi behandlar personuppgifter som vi samlar in från dig eller som du lämnar till oss. Genom att använda vår webbplats samtycker du till sådan behandling och du garanterar att alla uppgifter som du tillhandahåller är korrekta.
Vår cookiepolicy, som innehåller information om cookies på vår webbplats.
Om du köper varor och tjänster från oss gäller våra affärsvillkor och slutanvändarlicensavtal för försäljningen.

INFORMATION OM OSS

Www.accesspay.com är en webbplats som drivs av Access Systems (UK) Limited ("Vi"). Vi är registrerade i England och Wales under organisationsnummer 08033029 och har vårt säte på City Tower, Piccadilly Plaza, Manchester, M1 4BT. Vårt momsnummer är 136 7818 85.

ÄNDRINGAR AV DESSA VILLKOR

Vi kan när som helst ändra dessa användarvillkor genom att ändra den här sidan.

Kontrollera den här sidan från tid till annan för att ta del av eventuella ändringar som vi gör, eftersom de är bindande för dig.

ÄNDRINGAR PÅ VÅR WEBBPLATS

Vi kan uppdatera vår webbplats från tid till annan och kan ändra innehållet när som helst. Observera dock att innehållet på vår webbplats kan vara inaktuellt när som helst och att vi inte är skyldiga att uppdatera det.

Vi garanterar inte att vår webbplats, eller något innehåll på den, är fritt från fel eller utelämnanden.

KOMMA ÅT VÅR WEBBPLATS

Vår webbplats är kostnadsfri.

Vi garanterar inte att vår webbplats, eller något innehåll på den, alltid kommer att vara tillgänglig eller vara oavbruten. Tillgång till vår webbplats är tillåten på tillfällig basis. Vi kan komma att avbryta, dra tillbaka, avbryta eller ändra hela eller delar av vår webbplats utan förvarning. Vi kan inte hållas ansvariga gentemot dig om vår webbplats av någon anledning inte är tillgänglig när som helst eller under någon period.

Du är ansvarig för att vidta alla nödvändiga åtgärder för att få tillgång till vår webbplats.

Du är också ansvarig för att se till att alla personer som har tillgång till vår webbplats via din internetanslutning känner till dessa användarvillkor och andra tillämpliga villkor och att de följer dem.

VÅRT KONTO OCH LÖSENORD

Om du väljer eller får en användaridentifikationskod, ett lösenord eller annan information som en del av våra säkerhetsrutiner måste du behandla sådan information konfidentiellt. Du får inte lämna ut den till någon tredje part.

Vi har rätt att när som helst inaktivera användaridentifikationskoder eller lösenord, oavsett om de valts av dig eller tilldelats av oss, om vi anser att du inte har följt bestämmelserna i dessa användarvillkor.

Om du vet eller misstänker att någon annan än du känner till din användaridentifikationskod eller ditt lösenord måste du omedelbart meddela oss på följande adress [email protected].

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Vi är ägare eller licenstagare av alla immateriella rättigheter till vår webbplats och det material som publiceras på den. Dessa verk är skyddade av upphovsrättslagar och fördrag runt om i världen. Alla sådana rättigheter är förbehållna.

Du får skriva ut en kopia och ladda ner utdrag av en eller flera sidor från vår webbplats för personligt bruk och du får uppmärksamma andra inom din organisation på innehåll som publicerats på vår webbplats.

Du får inte ändra papperskopior eller digitala kopior av material som du har skrivit ut eller laddat ner på något sätt, och du får inte använda illustrationer, fotografier, video- eller ljudsekvenser eller annan grafik separat från den medföljande texten. Vår status (och alla identifierade bidragsgivares status) som författare till innehållet på vår webbplats måste alltid erkännas.

Du får inte använda någon del av innehållet på vår webbplats för kommersiella ändamål utan att ha fått en licens för detta från oss eller våra licensgivare.

Om du skriver ut, kopierar eller laddar ner någon del av vår webbplats i strid med dessa användarvillkor upphör din rätt att använda vår webbplats omedelbart och du måste, enligt vårt val, returnera eller förstöra alla kopior av det material du har gjort.

INGEN FÖRLITAR SIG PÅ INFORMATION.

Innehållet på vår webbplats tillhandahålls endast som allmän information. Det är inte avsett att utgöra råd som du bör förlita dig på. Du måste inhämta professionell eller specialiserad rådgivning innan du vidtar eller avstår från att vidta någon åtgärd på grundval av innehållet på vår webbplats.

Även om vi gör rimliga ansträngningar för att uppdatera informationen på vår webbplats gör vi inga uttalanden, garantier eller garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, för att innehållet på vår webbplats är korrekt, fullständigt eller uppdaterat.

BEGRÄNSNING AV VÅRT ANSVAR

Ingenting i dessa användarvillkor utesluter eller begränsar vårt ansvar för dödsfall eller personskador som uppstår på grund av vår försumlighet, vårt bedrägeri eller bedrägliga falska uppgifter, eller något annat ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas enligt engelsk lag.

I den utsträckning som lagen tillåter utesluter vi alla villkor, garantier, framställningar eller andra villkor som kan gälla för vår webbplats eller något innehåll på den, vare sig de är uttryckliga eller underförstådda.

Vi är inte ansvariga gentemot någon användare för någon förlust eller skada, vare sig i kontrakt, skadestånd (inklusive vårdslöshet), brott mot lagstadgad skyldighet eller på annat sätt, även om det är förutsägbart, som uppstår under eller i samband med:

  • användning av, eller oförmåga att använda, vår webbplats, eller
  • användning av eller tillit till något innehåll som visas på vår webbplats.

Om du är en företagsanvändare bör du notera att vi i synnerhet inte kan hållas ansvariga för:

  • förlust av vinst, försäljning, affärsverksamhet eller intäkter;
  • avbrott i verksamheten;
  • förlust av förväntade besparingar;
  • förlust av affärsmöjligheter, goodwill eller rykte, eller
  • alla indirekta förluster eller skador eller följdskador.

Om du är en konsumentanvändare bör du notera att vi endast tillhandahåller vår webbplats för privat bruk. Du samtycker till att inte använda vår webbplats för kommersiella eller affärsmässiga ändamål, och vi har inget ansvar gentemot dig för förlust av vinst, förlust av affärsverksamhet, avbrott i verksamheten eller förlust av affärsmöjligheter.

Vi är inte ansvariga för förlust eller skada som orsakas av virus, distribuerad överbelastningsattack eller annat tekniskt skadligt material som kan infektera din datorutrustning, dina datorprogram, data eller annat material som du äger på grund av att du använder vår webbplats eller laddar ner något innehåll på den eller på någon webbplats som är länkad till den.

Vi tar inget ansvar för innehållet på webbplatser som är länkade till vår webbplats. Sådana länkar ska inte tolkas som att vi godkänner de länkade webbplatserna. Vi ansvarar inte för någon förlust eller skada som kan uppstå till följd av att du använder dem.

Olika ansvarsbegränsningar och undantag från ansvar gäller för ansvar som uppstår till följd av att vi levererar varor och tjänster till dig, vilket anges i våra affärsvillkor och slutanvändarlicensavtal.

VIRUSER

Vi garanterar inte att vår webbplats är säker eller fri från buggar eller virus.

Du är ansvarig för att konfigurera din informationsteknik, dina datorprogram och din plattform för att få tillgång till vår webbplats. Du bör använda ditt eget virusskyddsprogram.

Du får inte missbruka vår webbplats genom att medvetet införa virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller annat material som är skadligt eller tekniskt skadligt. Du får inte försöka få obehörig tillgång till vår webbplats, den server som vår webbplats lagras på eller någon server, dator eller databas som är ansluten till vår webbplats. Du får inte angripa vår webbplats genom en överbelastningsattack eller en distribuerad överbelastningsattack. Om du bryter mot denna bestämmelse begår du ett brott enligt Computer Misuse Act 1990. Vi kommer att rapportera varje sådan överträdelse till relevanta brottsbekämpande myndigheter och vi kommer att samarbeta med dessa myndigheter genom att avslöja din identitet för dem. I händelse av ett sådant brott kommer din rätt att använda vår webbplats att upphöra omedelbart.

LÄNKA TILL VÅR WEBBPLATS

Du får inte skapa en länk till vår webbplats från någon annan webbplats utan vårt förhandsgodkännande.

Vår webbplats får inte vara inramad på någon annan webbplats.

LÄNKAR OCH RESURSER FRÅN TREDJE PART PÅ VÅR WEBBPLATS

När vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser och resurser som tillhandahålls av tredje part tillhandahålls dessa länkar endast för din information.

Vi har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller resurser.

TILLÄMPLIG LAG

Om du är en konsument bör du notera att dessa användarvillkor, deras innehåll och utformning regleras av engelsk lag. Både du och vi samtycker till att domstolarna i England och Wales har icke-exklusiv jurisdiktion. Om du är bosatt i Nordirland kan du dock även väcka talan i Nordirland, och om du är bosatt i Skottland kan du även väcka talan i Skottland.

Om du är ett företag regleras dessa användarvillkor, dess innehåll och dess utformning (och alla utomobligatoriska tvister eller anspråk) av engelsk lag. Vi samtycker båda till att domstolarna i England och Wales har exklusiv behörighet.

HANDELSMÄRKNINGAR

"AccessPay" och logotypen är varumärken som tillhör Access Systems (UK) Limited.

KONTAKTA OSS

För att kontakta oss, vänligen skicka ett e-postmeddelande till [email protected].

Tack för att du besöker vår webbplats.